• LinkedIn Social Icon

SAMET YAVUZ

SAMET YAVUZ

NAVAL ARCHITECT 

NAVAL SURFACE SHIP ENGINEER